Wat is Financial lease?
Het begrip leasing komt in de Nederlandse wetgeving niet als zodanig voor. Leasing kan afhankelijk van de vorm waarin dit plaatsvindt veel raakvlakken vertonen met huur of met een gefinancierde aankoop.
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat leasing een transactie is waarbij de lessor (de leasemaatschappij) aan de lessee (de klant) het recht geeft om een bepaalde zaak (de auto) te gebruiken.
Leasing kan worden onderverdeeld in twee hoofdvarianten: financial lease en operational lease. Financial lease maakt daarbij slechts een relatief klein aandeel uit van het totaal aantal geleaste auto's.
Financial lease is een leasevorm waarbij u als gebruiker (lessee) het economische belang bij de auto hebt. In wezen heeft het leasecontract dan veel weg van een financieringsovereenkomst. Dat is fiscaal erg voordelig: u kunt op de auto afschrijven (mogelijk zelfs willekeurig) en u kunt investeringsaftrek claimen.
In de praktijk komen soms tussenvormen voor. Deze contracten moeten fiscaal altijd herleid worden tot f een operational lease f een financial lease. Dat gebeurt door vast te stellen wie het economisch belang / het restwaarderisico bij de auto heeft.

Voor financial lease pleiten:
 • Fiscale faciliteiten zijn van toepassing
 • Geen beslag op werkkapitaal
 • Financiering van de auto is specifiek op auto afgestemd. Dit in tegenstelling tot financiering met ander vreemd vermogen
 • Na afloop van de leasetermijn bent u eigenaar van de auto
Wilt u een leaseofferte aanvragen? Klik hier.

top

Wat is operational lease / netto operational lease?
Operational lease is in wezen een vorm van huur van de auto. Centraal daarbij staat dat de lessee de auto wil gebruiken. Het is hem niet te doen om het verwerven van de eigendom van de auto. Het restwaarderisico ligt bij de leasemaatschappij (lessor).
Bij operational lease mogelijk het onderhoud desgewenst buiten de leasetermijn te houden. Er is dan sprake van netto operational leasing.
Een groot deel van de leasecontracten in Nederland zijn contracten op basis van zogenaamde 'gesloten calculatie'. Er vindt dan achteraf geen afrekening meer plaats op basis van de werkelijke kosten. Leasing op basis van 'open calculatie' is echter ook mogelijk. Er wordt dan achteraf afgerekend.
Fiscaal bent u bij operational lease niet aan te merken als eigenaar van de auto. U krijgt dan ook geen investeringsaftrek en u mag niet afschrijven op de auto. Uiteraard kunt u wel de betaalde lease-termijnen aftrekken van uw resultaat.

Voor operational lease pleiten de volgende argumenten:
 • Vermindering administratieve lasten
 • Vermindering risico's (brand/diefstal/restwaarde)
 • Verbetering solvabiliteit: off-balance financiering
 • Geen beslag op werkkapitaal
Wilt u een leaseofferte aanvragen? Klik hier.

top

Wat is equipment lease?
TTL kan bijna aan al uw lease behoeften voldoen.
Equipment lease is een breed begrip waarbij in zn algemeen gesteld kan worden dat wij vele roerende objecten kunnen leasen mits:
 • separaat identificeerbaar
 • niet aard en nagelvast zitten
 • een economische waarde hiervan kan worden bepaald
Dit is zo veelomvattend dat wij u het beste enige voorbeelden kunnen geven welke objecten hieronder vallen:
 • computers
 • machines
 • fitness apparaten
 • steigermateriaal
 • matrijzen
U ziet dat hiervoor veel objekten in aanmerking komen. Dus besluit u in bepaalde produkten te willen investeren, neem kontakt met ons op en de kans is groot dat uw produkt leasebaar is.


Financial lease ofwel on-balance lease is een leasevorm waarbij de lessee het object op zijn balans mag activeren en afschrijven. Bij deze leasevorm kan de lessee maximaal 100% financieren zonder de bestaande banklijnen aan te tasten. Na betaling van alle termijnen zal de lessee het juridisch eigendom van het object verkrijgen.

Bij operational lease ofwel off-balance lease - dat is elke andere vorm van leasing dan financial lease - wordt het object niet afgeschreven in de balans. De huurtermijnen worden rechtstreeks als kosten geboekt in de resultatenrekening. Na betaling van alle termijnen zal de lessee het juridisch eigendom van het object kunnen verkrijgen middels een koopoptie.

Wilt u een leaseofferte aanvragen? Klik hier.

top

Hoe snel mag ik een bedrijfswagen afschrijven?
Bij aanschaf van een bedrijfswagen in de onderneming dient de auto voor de aanschafprijs op de balans opgenomen te worden. Deze aanschafprijs is normaliter exclusief BTW, omdat deze BTW teruggevraagd kan worden. Dit geldt ook voor ondernemers die de BPM bij de aanschaf van een bedrijfswagen kunnen terugvragen. BPM behoort uitsluitend tot de te activeren kostprijs als deze niet kan worden teruggevraagd.

De investeringsaftrek is een extra aftrekpost en wordt daarom niet in mindering gebracht op deze aanschafprijs. Vervolgens moet een inschatting worden gemaakt van de vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur zal sterk afhangen van het soort onderneming en de vraag hoe intensief de auto wordt gebruikt. Voor een koeriersbedrijf zal dat anders liggen dan voor een 'doorsnee ondernemer'.

Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over de gebruiksduur.
Het versnellen van de afschrijving door op basis van een vast percentage van de boekwaarde af te schrijven is slechts in uitzonderingssituaties toegestaan. Wel bestaan er afwijkende afschrijvingsstelsels voor bepaalde bedrijfsmiddelen of groepen ondernemers.

Voorbeeld
Piet schaft in 2009 een bedrijfswagen aan met een aanschafwaarde van 25.000 exclusief BTW. De restwaarde wordt geschat op 2.500 na afloop van de gebruiksduur van 4 jaar.
De afschrijving per jaar bedraagt dan:

Aanschafprijs 25.000
Restwaarde 2.500
Totale afschrijving 22.500
Afschrijving per jaar 5.625

De overige investeringen bedragen dit jaar 25.000. Het percentage investeringsaftrek bedraagt dan 11%. Op deze bedrijfswagen krijgt hij dus een investeringsaftrek van 2.750.

top

Hoe snel mag ik een personenauto afschrijven?
Net als een bedrijfswagen dient de personenauto bij aanschaf op de balans te worden opgenomen voor de aanschafprijs. Als de BTW afgetrokken kan worden, wordt de auto exclusief BTW op de balans opgenomen. De BPM behoort wel tot de te activeren kostprijs.

De eventuele investeringsaftrek komt niet in mindering op de af te schrijven aanschafprijs. Bij personenauto's is investeringsaftrek overigens een uitzondering. Vervolgens moet een inschatting worden gemaakt van de vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur zal sterk afhangen van het soort onderneming en de vraag hoe intensief de auto gebruikt wordt.

Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over de gebruiksduur. Afwijkende afschrijvingssystemen door bijzondere regelingen doen zich bij personenauto's vrijwel nooit voor. Alleen bij startende taxibedrijven zou dit aan de orde kunnen zijn.
De afschrijving is door dit systeem in alle jaren even hoog. Omdat dit niet altijd ook de bedrijfseconomische realiteit weergeeft, maken sommige bedrijven verschil tussen hun bedrijfseconomische afschrijving (afnemend percentage) en fiscale afschrijving (vast percentage).

top

Hoe werkt de willekeurige afschrijving en wat is mijn voordeel?
Op sommige soorten investeringen mag afwijkend worden afgeschreven. Dat geldt voor investeringen in milieuinvesteringen, arboinvesteringen en investeringen door starters.
De afschrijving mag in die gevallen 'willekeurig' plaatsvinden, dat wil zeggen dat u zich niet aan de normale afschrijvingsregels hoeft te houden en u de auto bijvoorbeeld in n keer mag afschrijven. Het voordeel is dan een liquiditeits- en rentevoordeel: door de snellere afschrijving betaalt u in dat jaar minder belasting. Maar vaak zal het voordelig zijn de afschrijving te verdelen over meer jaren. In elk van de jaren kan de afschrijving dan van de belasting in de hoogste tariefschijven afgetrokken worden.

Omdat de afschrijving niet jaarlijks even hoog hoeft te zijn, kunt u er ook voor kiezen precies dt bedrag af te schrijven waarmee u optimaal gebruik maakt van de tariefgrenzen en andere regelingen die gekoppeld zijn aan het winst- of inkomensniveau.

Voorbeeld
In 2009 heeft Piet een auto aangeschaft voor een bedrag van 20.000. Stel dat de levensduur 5 jaar bedraagt en dat de restwaarde nihil is. De normale afschrijving per jaar is dan 4.000.
Als gekozen wordt voor willekeurige afschrijving in n jaar, bedraagt de afschrijving in het eerste jaar 20.000 en vervolgens 4 jaar lang 0.
De contante waarde van de belastingteruggaaf is dan:

  Willekeurige afschrijving Normale afschrijving
Jaar 1 6.300 1.260
Jaar 2 0 1.189
Jaar 3 0 1.121
Jaar 4 0 1.058
Jaar 5 0 998
Totaal 6.300 5.626

Bij een belastingtarief van 31,5% vennootschapsbelasting levert willekeurige afschrijving dus een rentevoordeel op van zo'n 674, uitgaande van een rekenrente van 6% per jaar.
Heeft de ondernemer een eenmanszaak of vennootschap onder firma en wordt hij dus belast met inkomstenbelasting, dan is het voordeel van toepassing van het hoogste tarief (52%) zo'n 1.113.

top

Wanneer kun je investeringsaftrek claimen bij lease?
Als het leasecontract kan worden aangemerkt als financial lease wordt u als lessee door de fiscus gezien als eigenaar van de auto. De auto wordt daarbij op de balans geactiveerd. De bijbehorende schuld (de contante waarde van alle leasetermijnen) wordt op de passiva-zijde van de balans opgenomen. Vervolgens kunt u jaarlijks op de auto afschrijven. Ook de rente in de periodieke leasetermijnen is aftrekbaar.

Op het moment van het aangaan van de verplichtingen is ook investeringsaftrek mogelijk, mits het om een auto met grijs kenteken of een auto voor het beroepsvervoer gaat.
Bij operational lease heeft u geen recht op investeringsaftrek. Uiteraard kunt u de leasetermijnen wel aftrekken van het resultaat van de onderneming.

top

Hoe werkt de investeringsaftrek?
Investeringsaftrek (voluit: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) is een extra aftrekpost die u krijgt als u als ondernemer per jaar meer dan 2.000 investeert in bedrijfsmiddelen.
Er gelden eisen voor de hoogte van de afzonderlijke investeringen: de ondergrens is gesteld op 450. Onder dat bedrag krijgt u geen investeringsaftrek. Wel mag u dan de kosten in n keer van uw winst aftrekken.

Deze extra aftrek staat helemaal los van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel en het bedrag van de afschrijving en benvloedt deze dus niet. De bovengrens ligt bij 258.000. Bij een totaal investeringsbedrag per jaar boven 258.000 geldt geen investeringsaftrek meer.

De investeringsaftrek bedraagt in 2005:

Investering meer dan Maar niet meer dan Aftrekpercentage
- 2.000 0
2.000 34.000 25
34.000 66.000 22
66.000 97.000 17
97.000 129.000 14
129.000 161.000 11
161.000 193.000 8
193.000 226.000 5
226.000 258.000 3
258.000 - 0

Voor de automotive zijn de belangrijkste uitzonderingen:
 • Op auto's met geel kenteken (die niet bestemd zijn voor het beroepsvervoer) krijgt u geen investeringsaftrek.
 • Er geldt geen investeringsaftrek voor auto's die worden verhuurd aan derden.
 • Er geldt geen investeringsaftrek voor transacties tussen huisgenoten, tussen ouders en kinderen en voor transacties tussen een B.V. en haar aandeelhouders die meer dan 1/3 belang hebben.
Naast de kleinschaligheidsaftrek kan ook de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek van toepassing zijn.
Als de bedrijfsmiddelen worden afgestoten binnen 5 jaar na het begin van het jaar waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden, wordt de investeringsaftrek gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Dit gebeurt door het aangeven van een desinvesteringsbijtelling ter grootte van het percentage dat destijds als investeringsaftrek is geclaimd, vermenigvuldigd met de verkoopprijs.

Voorbeeld 1:

Zijn investeringsaftrek (3 * 25.000) * 17% = 2.750
Zijn netto voordeel 12.750 * 42% = 5.355


Voorbeeld 2:
Onderneemster Richelle schaft 3 identieke bestelauto's aan 25.000. Ook investeert zij dit jaar in een pand 400.000.

Haar investeringsaftrek (3 * 25.000 + 400.000) * 0% = 0
Haar netto voordeel 0 * 42% = 0

NB:
Kijk steeds naar het totaalbedrag aan investeringen per jaar en lees het bijbehorende percentage af uit de tabel. Dus niet eerst 0% over de eerste 2.000, vervolgens 25% over de volgende 32.000, 22% over de volgende 32.000 etc.

top

Heb ik wel recht op BPM-teruggave bij een geleaste bestelauto?
Deze vraag is actueel voor bestelauto's die op of na 1 juli 2005 tenaam zijn gesteld. Voor bestelauto's in de verhuur en shortlease krijgen lease-maatschappijen de BPM terug ongeacht wie de feitelijke gebruiker van de auto is. Wordt de auto voor langere tijd geleast, dan kan de lease-maatschappij de BPM terugkrijgen als zij kan aantonen dat de gebruiker een ondernemer is die de auto voor meer dan 10% zakelijk gebruikt.

Ook dient hierbij het BTW-nummer opgegeven te worden. Krijgt de leasemaatschappij de BPM terug, dan betekent dit voor de lessee dat de leasetermijnen niet verhoogd hoeven te worden met de BPM.

top

Wat heeft de voorkeur: kopen of leasen?
Welke vorm van financiering van het autogebruik voor u het meest interessant is, hangt sterk af van uw eigen situatie. Voor de afweging van aankoop met eigen middelen, financial lease of operational lease kunt u gebruik maken van de volgende 'vuistregels'.
Voor operational lease pleiten de volgende argumenten:
 • Vermindering administratieve lasten
 • Vermindering risico's (brand/diefstal/restwaarde)
 • Verbetering solvabiliteit: off-balance financiering
 • Geen beslag op werkkapitaal
Voor financial lease pleiten:
 • Fiscale faciliteiten zijn van toepassing
 • Geen beslag op werkkapitaal
 • Financiering van de auto is specifiek op auto afgestemd. Dit in tegenstelling tot financiering met ander vreemd vermogen
 • Na afloop van de leasetermijn bent u eigenaar van de auto
Voor aanschaf met eigen middelen pleiten:
 • Besparing rente en kosten. De rente dient echter te worden afgezet tegen de opbrengsten die het werkkapitaal anders zou hebben opgebracht. De kosten dienen te worden afgewogen tegen de andere voordelen (beperking risico's / administratief gemak)
 • Belang bij positieve restwaardeontwikkeling. U bent immers de eigenaar.
Afhankelijk van het gewicht dat u aan de diverse argumenten toekent, zal de balans in het voordeel van n van de drie mogelijkheden doorslaan.

top

Waarom occasion leasen?
Voor het leasen van een occasion spelen in wezen dezelfde argumenten een rol als bij de aanschaf van een nieuwe auto. Wel is van belang dat een heel goede afweging wordt gemaakt van de te verwachten onderhoudskosten en restwaardeontwikkeling. Deze dient te worden afgezet tegen de bedragen die de leasemaatschappij hiervoor offreert.
Qua fiscaliteit is van belang dat investeringsaftrek en willekeurige afschrijving ook mogelijk is bij financial lease van een gebruikte auto. Deze faciliteiten gelden daarentegen niet bij (netto) operational lease.

top

Hoe wordt de BTW berekend bij leasing?
Allereerst wordt beoordeeld of het leasecontract voor de BTW een (eenmalige) levering is of een (terugkerende) dienst. Over een levering is bij aanvang van het contract BTW verschuldigd over het totaal van de leasetermijnen en de eventuele optieprijs, verminderd met dat deel van de leasetermijn dat de vergoeding is voor de kredietverstrekking (dat is dus de rente). In vrijwel alle gevallen is bij financial lease sprake van een levering.

Voordeel van het aanmerken als levering is dat u meteen ook al de BTW terugkrijgt over het hele contract. Dit BTW-bedrag kan vaak worden gebruikt als eerste aanbetaling.
De andere variant is een dienst. Dit is vrijwel altijd het geval bij operationele leasing. De afzonderlijke leasetermijnen zijn dan belast met BTW.
De fiscus keurt goed dat de BPM en de MRB bij de berekening van de BTW buiten beschouwing blijven, zodat u geen 'belasting over belasting' betaalt.
Voorwaarde is wel dat de BPM en MRB afzonderlijk aan u worden doorberekend.

top

Hoe kan ik de BTW-druk op mijn lease-auto verminderen?
Bij een operational-leasecontract is de leasetermijn opgebouwd uit verschillende componenten. Sommige daarvan zijn niet met BTW belast als ze afzonderlijk worden doorberekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de BPM.
Voorwaarde is wel dat het dan gaat om contracten met een looptijd van minimaal n jaar (of short-leasecontracten die gericht zijn op omzetting in een contract voor ten minste n jaar), het kenteken op naam staat van de lessee of de berijder, de BPM wordt berekend volgens de afschrijvingstabel en de BPM afzonderlijk wordt gefactureerd.

Ook de MRB kan zonder BTW worden gefactureerd, mits deze afzonderlijk op de facturen wordt vermeld. Uiteraard is dit uitsluitend van belang voor niet-ondernemers of ondernemers met een BTW-vrijstelling omdat zij zelf de aan hen in rekening gebrachte BTW niet kunnen aftrekken.
Indien bij lease de lessee geld leent aan de leasemaatschappij kan de BTW-druk verder worden verlaagd. Er hoeft dan in de lease-termijn geen rekening te worden gehouden met de BTW over de rentecomponent.

top